Welkom op deze website, het verslag van de zoektocht naar het concept kwaliteitsbeleving. Kwaliteitsbeleving gaat over de manier waarop we kwaliteit van leven ervaren. Veel onderzoekers en beleidsmakers claimen dat ze kwaliteit van leven kunnen meten. Maar is dat wel zo? En doet dit recht aan de manier waarop mensen kwaliteit van leven daadwerkelijk ervaren? Naar deze centrale vraag voer ik al een aantal jaren onderzoek uit. Ook geef ik advies hoe organisaties kwaliteit van leven in kaart kunnen brengen op een manier die zoveel mogelijk recht doet aan de ervaren kwaliteit van leven.

Om meer te weten te komen over kwaliteitsbeleving moet een aantal vragen beantwoord worden. Want wat is ‘kwaliteit’ eigenlijk? Is kwaliteit het tegenovergestelde van kwantiteit? Zo ja, wat is er dan niet kwantificeerbaar? Alles is uiteindelijk toch kwantificeerbaar, hoe complex het ook is? Of toch niet? Hieruit wordt duidelijk dat er geen snel antwoord is op de vraag wat kwaliteitsbeleving is maar dat we eerst goed naar ons mens- en wereldbeeld moeten kijken. Of het zinvol is om over kwaliteitsbeleving te spreken, hangt bijvoorbeeld af van de vraag of we er al dan niet een relationeel mens- en wereldbeeld op na houden.

Naast beschouwingen over deze fundamentele vragen bevat deze website ook publicaties over tal van toegepaste vraagstukken. Deze vraagstukken gaan over heel verschillende thema’s (bijvoorbeeld psychologie, economie, zorg en sociaal domein), maar raken wel allemaal aan het centrale thema kwaliteitsbeleving. De nieuwste publicaties van dit moment staan hieronder vermeld.

Meest recente publicaties

Podcast #1 :: inleiding op de zoektocht

P

De kernvraag van de podcastserie is: hoe ervaren mensen kwaliteit van leven? Hoe kunnen we onze ervaring van kwaliteit van leven het beste omschrijven, zodat we ervan kunnen leren? Je hoort vaak de claim dat je kwaliteit van leven kunt meten. Is dat wel zo?

Deze podcast verkent nieuwe ideeën over kwaliteit van leven die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid. De podcast is hieronder te beluisteren.

Podcast #2 :: de scepsis doorbreken

P

In Podcast #1 stuitten we op het probleem van de heersende scepsis ten opzichte van alles wat niet zichtbaar en kwantificeerbaar is, waaronder een kwaliteit van leven die niet te meten is. De enige manier om de scepsis te doorbreken is door een goede en zorgvuldige beschrijving van kwaliteits­beleving, maar de kern daarvan ontglipt ons telkens.

We lijken dus klem te zitten, tussen scepsis aan de ene kant en onzegbaarheid aan de andere kant. Het doel van deze tweede podcast is om uit deze klem te raken. De tweede podcast is hieronder te beluisteren.

Podcast #3 :: het verbonden moment

P

In Podcast #1 en Podcast #2 hebben we ontdekt dat de stelling dat kwaliteit van leven meetbaar en kwantificeerbaar is, niet klopt. Kwaliteitsbeleving wordt enerzijds gevormd door het verleden, de wereld van oorzaak en gevolg die ons leven voortstuwt, en anderzijds door het verlangen, dat ons van buitenaf voorttrekt.

De vraag die centraal staat in deze derde podcast is: hoe kan het dat latere momenten verbonden zijn met eerdere levensgebeurtenissen oftewel life events? Het concept verbonden moment, zoals belicht in werk van de psycholoog William James, geeft antwoord op deze vraag. Hierbij zullen we ontdekken dat de kwaliteit van het doorleefde moment beïnvloed wordt door een web van relaties dat hele brede wortels heeft. De derde aflevering is hieronder te beluisteren.

Podcast #4 :: het persoonlijk wilsbesluit

P

Men beweert vaak dat kwaliteit van leven meetbaar is. In Podcast #2 en Podcast #3 hebben we twee aspecten van kwaliteit van leven ontrafeld die een totaal ander beeld geven. Ten eerste kwamen we erachter dat de verlangens voor de toekomst die mensen ervaren op geen enkele manier te herleiden zijn tot de wereld van oorzaak en gevolg. Ten tweede zagen we dat de wereld en de psyche zo in elkaar zitten dat gebeurtenissen – en onze ervaringen daarvan – intrinsiek met elkaar verbonden zijn.

In deze aflevering komen we een een derde aspect van het leven op het spoor dat zuiver kwalitatief is: het persoonlijk wilsbesluit. Ook ontdekken we dat het persoonlijk wilsbesluit op drie verschillende manieren verweven is met onze kwaliteit van leven. De podcast is hieronder te beluisteren.

Podcast #5 :: aandacht

P

In deze aflevering contrasteren we twee manieren van leven. De eerste manier is gerichtheid op het zeker stellen van je behoeften. De tweede manier is gerichtheid op ontmoeting. Veel mensen hunkeren naar ontmoeting, maar in de praktijk zijn we meestal bezig met zeker stellen. Waarom is dat toch?

Misschien hebben we wel de juiste intuïtie, maar missen we de handvatten om te handelen naar onze intuïtie. In deze podcast nemen we daarom vijf ingrediënten van de gerichtheid op ontmoeting onder de loep. Hierbij zullen we ontdekken dat er in de gerichtheid op ontmoeting een bijzonder geheim verborgen zit. Dit is het geheim van de aandacht. De podcast is hieronder te beluisteren.

Podcast #6 :: geestkracht

P

In de vorige afleveringen hebben we gecirkeld rondom drie aspecten van het leven: ethisch verlangen, intrinsieke verbondenheid en het persoonlijk wilsbesluit. Juist omdat dit zuiver kwalitatieve en daarmee ongrijpbare aspecten zijn, hebben we moeten zoeken naar woorden om erbij in de buurt te komen. Dat is fascinerend maar ook moeilijk en bevreemdend. Daarom behandelen we in deze aflevering een aantal overkoepelende vragen die dit alles oproept.

Vanwaar de relevantie van zuiver kwalitatieve aspecten van het leven? Waarmee staan ze in contrast en wat is er nou zo revolutionair aan? Wat is de onderliggende relatie tussen de kwalitatieve aspecten van het leven? En: wat is het praktische nut van de nieuwe invalshoeken?De podcast is hieronder te beluisteren.

Podcast #7 :: de kracht van het narratief

P

Dit is de laatste aflevering waarin we de balans opmaken. Wat is de échte essentie van kwaliteit van leven? Hiervoor gaan we te rade bij Martin Luther King, die het relationele denken – de inhoudelijke kern die in elke aflevering terugkomt – wist te koppelen aan een concrete levensvisie. Bovendien heeft hij deze levensvisie niet alleen uitgedacht, maar ook in de praktijk gebracht, soms tegen de klippen op.

We behandelen zowel de inhoudelijke achtergronden van de levensvisie van King als zijn levensverhaal en belangrijke gebeurtenissen en uitspraken die zijn levensvisie illustreren en onderstrepen. We zullen ontdekken dat wie de visie van King in de praktijk wil brengen weerstanden zal moeten overwinnen, maar dat deze manier van leven ook een verrassende, positieve keerzijde heeft die een voldoening geeft die niet in woorden uit te drukken is.De podcast is hieronder te beluisteren.

Podcast filosofie over een relationeel wereldbeeld

P

Op uitnodiging van Centre Erasme heb ik samen met Allard Amelink en Judith Zweistra-Immink een podcast opgenomen over de revolutionaire filosofische gevolgen van de relativiteitstheorie van Einstein, zoals ontrafeld door Alfred North Whitehead (1961-1947). Wat zijn die gevolgen? Wat betekent het dat de wereld ook uit relaties bestaat? En wat doet dat met de manier waarop we naar onszelf, anderen en de natuur kijken? De podcast is hieronder te beluisteren.

Zorg: heelkunde of verdeelkunde?

Z

Uit diverse onderzoeken blijkt dat Nederlanders gezondheid het allerbelangrijkst vinden in het leven. Tegelijkertijd staat de zorg bovenaan de lijst met politieke zorgen die burgers hebben. Bovendien geven zorgprofessionals aan ontevreden te zijn met hun werk, met name als gevolg van stress en bureaucratie. Achter deze verschillende signalen gaat een dieper conflict schuil: de manier waarop de zorg georganiseerd is, sluit onvoldoende aan op het gezondheidsbegrip van burgers en zorgprofessionals. Dit conflict heeft grote gevolgen voor de toekomstige inrichting van de zorg.

Over deze site

Je hoort vaak de claim dat we kwaliteit van leven kunnen meten. Is dat wel zo? Deze site verkent nieuwe ideeën die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid.

Recente berichten

Thema’s

Archieven

Socials